نوآوری برای کسب و کارها و سازمان ها

کارآفرینی مستلزم نوعی خالقیت و نوآوری است و از مهمترین ویژگی های کارآفرینی نیز محسوب می شود. امروزه ثبات در سازمانها، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی که جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، کاال و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بکوشند.

نوآوری در کسب و کار

فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد، گروه،سازمان،صنعت یا اجتماع، ارزش مهمی داشته باشد. به عبارت دیگر به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر، ارائه محصول و یا خدمات جدید، نوآوری است.نوآوری(innovation) در کسب و کار صرفا به معنای ایجاد یک محصول جدید نیست.نوآوری در خدمات بخش مهمی از اقتصاد سازمان ها در برمیگیرد.

یک کسب و کار برای اینکه بتواند در فضای رقابتی باشد باید بتواند:

1- مزیت رقابتی در خدمات و محصول خود ایجاد کند تا کارآیی کسب و کار خود را افزایش دهد.

2-بتوان آن حفظ کرد.

3-بتوان مزیت آن را بهبود و در نهایت کسب و کار را رشد داد.

سازمان های نوآور

سازمان های نوآور از استمرار خلاقیت و کارآفرینی استقبال می‌کنند و تلاش می‌کنند همواره این خلاقیت در طراحی و تولید خود به کار ببرند.از افراد خلاق و متخصص بهره می‌برند.این سازمان سعی می‌کنند در بخش تحقیق و توسعه آزادی عمل بیشتری ایجاد کنند تا در نهایت بتوانند نوآوری را به سازمان وارد کنند.

برای اینکه یک سارمان نوآورانه باشد علاوه بر جذب نیروهای متخصص و خلاق باید به آموزش منابع انسانی حین خدمت بپردازد.

البته رضایت شغلی، امنیت شغلی و استرس شغلی نقش پررنگی در این زمینه ایفا می‌کند.

کسب و کار ها و استارتاپ ها می‌دانند که نوآوری باعث ایجاد مزیت رقابتی  و ماندگاری در بازار رقابت می‌شود.از جمله مزایای نوآوری برای سازمان ها کاهش هزینه ها و ریسک هست.پس بسیار موضوع با اهمیتی است که سازمان ها باید مدنظر قرار دهند.

تیم تحقیقات و توسعه فینیکس با ارزیابی نقاط مختلف سازمان درصدد هستند که بتوانند سازمان را به حداکثر بهره‌وری خود برسانند.

با ارزیابی نقاط مختلف سازمان درصدد هستیم که بتوانند سازمان را به حداکثر بهره‌وری خود برسانند

نیاز

نیاز به تغییر و نوآوری زمانی در سازمان به وجود می آید که افراد نسبت به عملکرد جاری خود ناراضی باشند.نیازها توسط تیم تحقیق و توسعه فینیکس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظر یا ایده

پس از بررسی جوانب سازمان، نیازهای سازمان توسط صنعتگران، مدیران و مشاورین فینیکس مورد بررسی و تحیلیل قرار می‌گیرد و در قابل یک برنامه کاری و پروپوزال در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

پذیرش

پس از بررسی پروپوزال توسط مدیران و تصمیم گیرندگان سازمانی درصدد تصمیم‌گیری پیشنهاد از سمت تیم فینیکس برمی‌آیند و موافقت خود را به تیم فینیکس اعلام می‌کنند. 

اجرا

در این مرحله، موارد مورد نیاز که توسط تیم فینیکس در جهت پیشبرد اهداف مشخص گردیده تهیه می‌گردد.از جمله این اقدامات که در این مرحله صورت می‌گیرد ایجاد زیر ساخت مناسب،آموزش کارکنان و ….

منابع

برای ایجاد نوآوری، منابع انسانی الزم است و باید فعالیت هایی صورت گیرد. نوآوری به خودی خود صورت نمی گیرد بلکه مستلزم صرف وقت و منابع است، هم برای ارایه ایده جدی و هم برای جامه عمل پوشانیدن به آن.کارکنان و اعضای سازمان در راستای تأمین این دو نیاز، باید انرژی الزم را به مصرف برسانند و یا آن را تأمین کنند.این مرحه توسط مشاورین و منتورهای شتابدهنده انجام می‌گیرد.

پیمایش به بالا